Forskning og utvikling


Stine Sofies Stiftelse har gjennom flere år vært en viktig nasjonal aktør i arbeidet for en barndom uten vold og overgrep. Nå skal vi bruke vår posisjon til å jobbe med forskning og utvikling (FoU), for å i større grad kunne dokumentere og formidle kunnskap fra Stine Sofie Senteret og de ulike tiltakene stiftelsen driver.

Barn som opplever vold og seksuelle overgrep er i høyrisikogruppen for et strevsomt liv, både psykisk og fysisk, dersom ikke nødvendige tiltak settes inn. Fagmiljøene og hjelpeapparatet har høy kunnskap om konsekvensene av vold og overgrep, men det er fremdeles store utfordringer knyttet til forebygging og avdekking. Et hinder er manglende helhetstenkning i hjelpeapparatet, i tillegg til at livsløpsperspektivet er mangelfullt. Utfordringer senere i livet ses i for liten grad i sammenheng med vold og overgrep i barndommen.


Vi vet for lite

I dag vet vi for lite om omfanget av vold og overgrep mot barn, og det er mangelfull kunnskap om hjelpebehovet, og om møtet med hjelpeapparatet. Her har Stine Sofies Stiftelse en unik mulighet til å bidra med kunnskap og med påvirkningsarbeid. Vi har som ambisjon å være et sterkt fagmiljø som gir et faglig godt tilbud til utsatte barn og unge, samtidig som vi skal bidra til at utsatte grupper får et mer helhetlig tilbud. Barn som er utsatt må gis muligheten til å få et voksenliv som bidrar til å bryte overføringen av vold og overgrep mellom generasjoner.

Anerkjennelsen av at volds- og overgrepsutsatte barns liv kan få en negativ utvikling, krever at vi ser vold og overgrep i et livsløpsperspektiv. Dette er nødvendig for å sikre en helhetlig og god forebygging, at saker avdekkes og at de som utsettes ivaretas.

Rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv er utarbeidet av Stine Sofies Stiftelse, og har som mål å gi et større og bredere bilde av tematikken vold og overgrep mot barn. Rapporten ligger til grunn for stiftelsens utvikling av tiltak i et eget Livsløpsprogram.

Les og last ned rapporten Vold og overgrep mot barn i et livsløpsperspektiv.


På et overordnet nivå kan stiftelsens FoU-arbeid oppsummeres i følgende punkter:

  • Utvikle og gjennomføre egne forskningsprosjekter.
  • Delta i forskningsaktivitet sammen med relevante fagmiljøer.
  • Finansiere ekstern forskning gjennom Stine Sofies forskningsprogram.
  • Utvikle og forvalte en egen kunnskapsplattform for stiftelsen.Forskningssamarbeid med Folkehelseinstituttet

I 2019 inngikk Stine Sofies Stiftelse og Stine Sofie Senteret et samarbeid med Folkehelseinstituttet. Formålet med samarbeidet er å gjennomføre en longitudinell helseundersøkelse av volds- og overgrepsutsatte barn. Et slikt forskningsprosjekt er et langtidsstudie der en gruppe mennesker følges over lang tid. I den studien skal tusenvis av barn og omsorgspersoner, som har hatt opphold på Stine Sofie Senteret, følges over mange tiår – inn i ungdoms- og voksenlivet. Det vil vi gjøre fordi vi trenger å vite mer om hvordan vi kan hjelpe. Dere som kommer hit til senteret er de beste til å svare på det spørsmålet, derfor inviterer vi dere til å delta i prosjektet. Din historie og dine erfaringer kan bidra til å hjelpe andre, men husk at det er helt frivillig å delta, og du kan fint ha opphold på senteret uten å være med på dette.

Les mer om samarbeidet med Folkehelseinstituttet


Helen Kolb forsker på motstandskraften til voldsutsatte barn

Hva er det som gjør at noen barn klarer seg bedre enn andre etter vonde opplevelser? Det skal doktorgradsstipendiat Helen Kolb forsøke å finne svaret på. Hun er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder, og i samarbeid med Stine Sofies Stiftelse gjennomfører hun en doktorgradsstudie om voldsutsatte barn sin motstandskraft og mestringsmuligheter. På fagspråk kalt resiliens.

– Motstandskraft og mestringsmuligheter handler om hvor godt du klarer deg, til tross for negative opplevelser eller hendelser. Med denne studien ønsker jeg å finne ut om motstandskraften hos barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, kan styrkes.

Les mer om forskningsprosjektet til Kolb