Fysisk vold

Fysisk vold mot barn innebærer at en voksen person påfører et barn smerte, kroppslig skade eller sykdom.


Eksempler på fysisk vold kan være slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning.


Mindre alvorlig fysisk vold

Defineres som lugging, klyping, slått med flat hånd (Myhre, Thoresen og Hjemdal, 2015).


Alvorlig fysisk vold fra foresatte i barndommen

Defineres som slått med knyttneve, sparket, banket opp (Myhre, Thoresen og Hjemdal, 2015).OMFANG AV FYSISK VOLD MOT BARN

I følge en forekomststudie om vold og overgrep mot barn og unge gjennomført blant 18-19-åringer har 21 % av ungdom i Norge opplevd fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten. For de fleste dreier dette seg om mindre alvorlig vold, noe som innebærer at de én eller flere ganger har opplevd at foreldrene har lugget, kløpet, dyttet, ristet eller slått dem med flat hånd. 6 % av ungdommene oppgir å ha opplevd alvorlig fysisk vold fra minst en forelder i løpet av oppveksten (Bufdir).

Les mer om forekomsten av vold mot barn på nettsidene til Bufdir.


Kilder

Myhre, M. C., Thoresen, S., og Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. (NKVTS Rapport nr. 1, 2015). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Lov om straff (straffeloven), LOV-2005-05-20-28. Justis- og beredskapsdepartementet, Lovdata

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Barn utsatt for vold i familien. Hentet fra https://www.bufdir.no/Statisti... (27.5.2018)