Personvernerklæring

Dette er generell informasjon om hvordan Stine Sofies Stiftelse behandler personopplysninger. At vi behandler personopplysningene dine betyr at vi blant annet samler inn, registrerer og lagrer opplysninger du har gitt oss når du har vært i kontakt med oss.

Det er en rekke krav til hvordan opplysningene dine skal behandles for å ivareta ditt personvern på en lovlig og sikker måte. Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter det gir deg at vi gjør det.

Før du leser videre ønsker vi at du skal vite at Stine Sofies Stiftelse er avhengig av tillit hos våre givere, relevante fagmiljø, offentlige bidragsytere og samfunnet generelt, men aller mest skal vi å ha tillit hos barn og unge som har blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep og deres pårørende. Vi skal ivareta denne tilliten ved å behandle personopplysninger lovlig og med respekt for de registrerte. Dette innebærer at vi har gode, oppdaterte og tilstrekkelige rutiner for behandlingen av personopplysninger, og at dette er et fokusområde i vår organisasjon. For Stine Sofies Stiftelse er det viktig at personopplysninger behandles på en måte som sikrer at de grunnleggende personvernprinsippene ivaretas.

1. Hvorfor behandler Stine Sofies Stiftelse personopplysninger om deg?

Vi behandler dine personopplysninger fordi du har vært i kontakt med oss i forbindelse med:

 • At du har søkt rådgivning per e-post, telefon, brev eller annet medium: Stine Sofies Stiftelse behandler personopplysninger om deg som tar kontakt med oss for å få hjelp eller rådgivning om vold eller seksuelle overgrep mot barn. Ved å komme til oss med slike spørsmål samtykker du til at vi behandler personopplysningene dine. Disse opplysningene er i stor grad sensitive, og faller derfor inn under særlige kategorier av personopplysninger. Vi behandler derfor disse opplysningene særlig forsiktig.
 • At du har vært på opphold, eller pårørende til en deltaker, på Stine Sofie Senteret: Stine Sofies Stiftelse behandler personopplysninger om deg som søker eller har vært kursdeltager på Stine Sofie Senteret. Ved å søke hos oss, og å komme på et opphold på senteret, har du samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Disse opplysningene er i stor grad sensitive, og faller derfor inn under særlige kategorier av personopplysninger. Vi behandler derfor disse opplysningene særlig forsiktig.
 • At du er fastgiver/barnerettsfadder: Dersom du er fastgiver/barnerettsfadder til Stine Sofies Stiftelse trenger vi å behandle dine personopplysninger for å administrere dette. Ved å forplikte deg til å være fastgiver/barnerettsfadder har vi inngått en avtale med deg som gir oss rett til å behandle de nødvendige personopplysningene.
 • At du har gitt oss enkeltgaver én eller flere ganger via SMS, telefon, på giro eller annet medium: Dersom du har gitt oss enkeltgaver én eller flere ganger, har du samtykket til at vi behandler dine personopplysninger vi får i forbindelse med denne gaven. Husk at det å kjøpe et produkt, det vil for eksempel si en kalender, også regnes som å gi oss en gave.
 • At du har meldt deg på vårt nyhetsbrev: Dersom du har meldt deg på vårt nyhetsbrev har du samtykket til at vi behandler de personopplysningene du ga oss i forbindelse med at du meldte deg på.
 • At du er eller har vært mottaker av informasjonsmateriell: Stine Sofies Stiftelse behandler personopplysninger om mottakere av informasjonsmateriell. Ved å be om dette informasjonsmateriellet, eller å takke ja til at vi sender det til deg, har vi en berettiget interesse i å behandle de personopplysningene du ga oss i den forbindelse.
 • At du har deltatt eller er påmeldt et kurs og/eller undervisningsopplegg som vi arrangerer: Stine Sofies Stiftelse behandler personopplysninger om deltakere på kurs og foredrag i regi av stiftelsen eller senteret. Videre behandler stiftelsen også personopplysninger i forbindelse med undervisningsopplegg i skole og barnehage. Dersom du har meldt deg på et slikt kurs eller undervisningsopplegg, har vi en berettiget interesse i å behandle de personopplysningene du gav oss i den forbindelse.
 • At du er kontaktperson hos en tredjepartsaktør som vi har en avtale med: Stine Sofies Stiftelse behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos leverandører av tjenester og administrasjon, regnskapstransaksjoner og andre tilsvarende tredjepartsaktører. Ved å inngå slike avtaler, har du gitt oss rett til å behandle de nødvendige personopplysningene for å administrere avtaleforholdet.

Oppsummert innebærer dette at Stine Sofies Stiftelse kun behandler personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir stiftelsen adgang til slik behandling, der de som kontakter oss har samtykket til dette, eller dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en berettiget interesse for stiftelsen.


2. Hvor henter Stine Sofies Stiftelse personopplysningene om deg fra?

For det aller meste behandler vi personopplysninger du gir direkte til oss. Som vi har forklart i punkt 1, gir du oss for eksempel personopplysninger når du tar kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp, eller når du gir oss en gave.

Noen ganger ber vi andre om dine personopplysninger, men ikke uten at du har sagt det er greit først.


3. Hvilke personopplysninger behandler Stine Sofies Stiftelse om deg?

Hva slags personopplysninger Stine Sofies Stiftelse behandler om deg avhenger av hvordan du er kommet i kontakt med oss.

Personopplysningene vi behandler er typisk:

 • Kontaktopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse.
 • Personnummer.
 • Giverhistorikk som for eksempel om du er fast giver, når du gav oss en gave sist og hvor mye du har gitt.
 • Opplysninger om at du eller noen du kjenner har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I tillegg kan det også være andre opplysninger som har med dette og gjøre: For eksempel at du forteller oss om din helse, hvor du bor og går på skole, hvordan du har det, hvem som har vært voldelig eller forgrepet seg mot deg, om politiet og barnevernet vet om saken din og andre lignende opplysninger.


4. Hvordan behandler Stine Sofies Stiftelse dine personopplysninger?

Hvordan vi kan behandle dine personopplysninger følger strenge lover og regler. Stine Sofies Stiftelse må følge den norske personopplysningsloven og EUs personvernforordningen General Data Protection Regulation 2016/679 når vi behandler dine personopplysninger.

Hva vi gjør med dine personopplysninger avhenger av hvorfor du har kontaktet oss:

 • Dersom du er fastgiver/barnerettsfadder, registrerer vi opplysningene dine i våre giverdatabaser. Disse databasene hjelper oss med å administrere giverforholdet. At du er fastgiver/barnerettsfadder innebærer også at du får informasjon om arbeidet vårt, enten per e-post, brev eller annet medium.
 • Dersom du har gitt oss én eller flere enkeltgaver, registrerer vi opplysningene dine i våre giverdatabaser. Disse databasene hjelper oss med å administrere giverforholdet.
 • Dersom du har tatt kontakt med oss fordi du trenger hjelp fordi du eller noen du kjenner har opplevd vold eller seksuelle overgrep mot barn, lagrer vi opplysningene du gir oss for å behandle din henvendelse. Siden disse opplysningene er sensitive, behandler vi det du forteller oss ekstra forsiktig.
 • Dersom du har søkt om eller vært kursdeltaker på Stine Sofie Senteret, lagrer vi opplysningene som blir gitt til oss i forbindelse med søknadsprosessen og oppholdet. Vi lagrer opplysningene som vi trenger for å gi kursdeltakerne et best mulig opphold hos oss. Vi trenger også disse opplysningene dersom du ønsker oppfølging etter oppholdet, eller om du vil komme tilbake på re-opphold. Siden disse opplysningene er sensitive, behandler vi det du forteller og sender oss ekstra forsiktig
 • Dersom du har meldt deg på vårt nyhetsbrev, lagrer vi dine kontaktopplysninger i et program som er laget for å sende ut nyhetsbrev til mange mottakere på en effektiv måte. Dette programmet bruker vi til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om oss.
 • Dersom du er eller har vært mottaker av informasjonsmateriell, lagrer vi dine kontaktopplysninger slik at vi kan ta kontakt med deg med for eksempel oppdatert informasjon.
 • Dersom du er eller har vært påmeldt et kurs og/eller undervisningsopplegg som vi arrangerer, lagrer vi dine kontaktopplysninger slik at vi vet at du skal være deltaker, og eventuelt for å invitere deg på senere arrangement.
 • Dersom du er eller har vært kontaktperson hos en tredjepartsaktør vi har avtale med, lagrer vi dine kontaktopplysninger i forbindelse med avtalen i en database for å kunne kommunisere med deg i anledning avtaleforholdet.


5. Hvordan tar Stine Sofies Stiftelse vare på personopplysningene dine?

Vi beskytter dine personopplysninger på ulike måter, for eksempel gjennom brannmurer, passord og ved å kontrollere hvem som har tilgang til bygningene våre. Det er bare godkjente personer som kan få tilgang til personopplysningene dine, og vi sikrer at våre ansatte bare behandler personopplysninger i datasystemene på en lovlig måte.

6. Hvem kan få utlevert dine personopplysninger fra Stine Sofies Stiftelse?

Som hovedregel gir vi ikke dine personopplysninger til noen andre uten at du sier det er greit.

Men, det er noen viktige unntak fra dette:

 • Vi har plikt til å melde til barnevernet dersom vi har grunn til å tro at et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker. Opplysningsplikten følger av lov om Barneverntjenester § 6-4 og av tilsvarende bestemmelser i andre lover. Opplysningsplikten innebærer en plikt til å melde fra til den kommunale barneverntjenesten.
 • Vi har en avvergingsplikt når vi blir kjent med at et barn sikkert eller mest sannsynlig utsettes for vold eller seksuelle overgrep, jf straffeloven § 196. I slike tilfeller er vi forpliktet til å anmelde forholdet til politiet.
 • Vi gir giverinformasjon til skattemyndighetene for å sikre at giverne våre får fradrag for gaver til veldedige organisasjoner.
 • Av og til arrangerer vi underskriftskampanjer. Da samler vi inn underskrifter fra de som støtter oss, og gir listene til for eksempel politikere på Stortinget. Vi bruker kun underskriften din slik dersom du selv har valgt å signere den aktuelle kampanjen, og aldri ellers.
 • Dersom det følger av lov at vi har plikt til å utlevere personopplysninger, gjør vi det.

Overføring av personopplysninger til databehandlere anses ikke som utlevering.

7. Stine Sofies Stiftelses bruk av databehandlere

I noen tilfeller bruker Stine Sofies Stiftelse andre virksomheter til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne - det vil si at vi bruker databehandlere. Databehandlerne kan være leverandører av systemer som e-postklient, systemene hvor vi laster opp opplysninger om giverne våre og skyløsninger hvor vi kan lagre opplysningene vi får fra dere som spør oss om hjelp.

At andre hjelper til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne regnes ikke som å utlevere personopplysninger.

Siden databehandlerne behandler personopplysninger på vegne av oss, passer vi på å ha avtaler som sikrer at personopplysningene behandles i tråd med personvernregelverket og de kravene stiftelsen stiller til behandling av personopplysninger. Vi stiller de samme kravene til at databehandlerne skal behandle personopplysningene lovlig og med respekt, som vi gjør til oss selv.

Dersom du lurer på hvilke av våre databehandlere som behandler personopplysninger om deg kan du ta kontakt med vårt personvernombud, Jørgen Engh på jorgen@stinesofiesstiftelse.no eller 470 79 986.


8. Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Stine Sofies Stiftelse oppbevarer personopplysningene dine så lenge vi har gyldig formål og behandlingsgrunnlag til å behandle opplysningene. Dette betyr for eksempel at dersom vi behandler personopplysninger om deg fordi du har samtykket til at vi kan gjøre det, må vi slette eller anonymisere personopplysningene dersom du trekker ditt samtykke og vi ikke har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningen. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppsagt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre vi da har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Dersom vi behandler personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse, så skal opplysningene slettes når forpliktelsen er oppfylt. Dette gjelder med mindre vi har andre lovlige grunner til å oppbevare opplysningene.

Personopplysninger som behandles for å ivareta en berettiget interesse for Stine Sofies Stiftelse skal slettes når det ikke lenger er mulig å dokumentere en berettiget interesse som må veie tyngre enn hensynet til den registrerte. Dette kan for eksempel være fordi behovet for opplysningene ikke lenger er like sterkt, eller fordi opplysningene etter en tid blir utdaterte.

9. Hvem er behandlingsansvarlig for personopplysningene Stine Sofies Stiftelse behandler om deg?

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Stine Sofies Stiftelse ved daglig leder Tone Vareberg.

Kontaktinformasjonen til Stine Sofies Stiftelse er:

Adr.:Stine Sofies Stiftelse

Østerhusmonen 35

4879 Grimstad

E-post: post@stinesofiesstiftelse.no

Tlf.:37294090

Org.nr.:982 820 898 MVA

I tillegg har vi opprettet et personvernombud som du kan kontakt hvis du har spørsmål om personvern i Stine Sofies Stiftelse, ønsker å få informasjon om opplysninger vi har registrert om deg, eller vil be oss om å rette feil.

Vårt personvernombud er Jørgen Engh, og han kan kontaktes på jorgen@stinesofiesstiftelse.no eller 470 79 986.

10. Hvilke rettigheter har du når vi behandler personopplysninger om deg?

Reglene om personvern skal sikre at dine personopplysninger blir behandlet på en lovlig og sikker måte. I tillegg gir disse reglene deg noen viktige rettigheter som vi må oppfylle når vi behandler personopplysninger om deg.

For det første har du rett på innsyn i hvilke personopplysninger Stine Sofies Stiftelse har registrert om deg. Dette innebærer at du har rett til å få informasjon om:

 • Hvilke konkrete personopplysninger vi behandler om deg,
 • hvor disse er hentet fra,
 • til hvilke formål (oppgaver) de blir brukt, og
 • om det har blitt videre til noen andre, og hvem de i så fall har blitt gitt videre til.

Opplysningene skal gis skriftlig, og elektronisk dersom forespørselen er elektronisk.

I visse tilfeller er det unntak fra retten til innsyn. Dette er typisk der vi har lovpålagt taushetsplikt eller hvor det er påkrevd å hemmeligholde informasjonen av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger. Det er også unntak for opplysninger som kun finnes i våre interne saksforberedende dokumenter eller der hvor unntak fra innsynsretten er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

I tillegg til innsynsretten har du flere andre viktige rettigheter:

 • Rett til å få korrigert opplysninger: Dersom vi for eksempel har registrert feilaktige eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å kreve at disse blir korrigert.
 • Rett til å få opplysninger slettet: Dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for eller hvor samtykke til behandlingen trekkes tilbake har du rett til å be om at personopplysningene om deg slettes.
 • Rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses: Dersom du mener at opplysningene som behandles om deg ikke er riktige eller at behandlingen er ulovlig uten at du ønsker at opplysningene skal slettes, kan du kreve at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger. Dette gjelder også om du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav uten at vi behøver opplysningene eller at du har gjort innsigelser mot behandlingen av opplysningene.
 • Rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen: I de tilfeller hvor vår behandling av dine personopplysninger benyttes for direkte markedsføring, har du rett til å gjøre innsigelser mot behandlingen.
 • Rett til å kreve dataportabilitet: I visse tilfeller har du krav på kreve dataportabilitet. Det betyr at du har krav på å få personopplysninger du har avgitt til oss utlevert i et enkelt, maskinlesbart format. Kravet gjelder hvor behandlingen er basert på samtykke eller avtale og hvor behandlingen av opplysningene er automatisert. Du kan også få disse opplysningene overført direkte til en annen behandlingsansvarlig der hvor dette er teknisk mulig

For å benytte deg av dine rettigheter, kan du ta kontakt med vårt personvernombud Jørgen Engh på jorgen@stinesofiesstiftelse.no eller 470 79 986.. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. For at vi skal kunne svare på din henvendelse ber vi deg om å bekrefte identiteten, din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Dersom du opplever at vi ikke behandler personopplysningene dine i tråd med regelverket, eller vi ikke oppfyller dine rettigheter, har du mulighet til å klage. Du kan kontakte vårt personvernombud Jørgen Engh på jorgen@stinesofiesstiftelse.no eller 470 79 986 dersom du har spørsmål, eller du kan sende klagen direkte til ham. Du kan også sende eventuelle klager til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

11. Bruk av informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) for å få kunnskap om hvordan du bruker nettsiden vår. Informasjonen bruker vi for å forbedre og videreutvikle brukeropplevelsen. Denne type informasjon kan for eksempel være informasjon om hvordan du havnet på siden vår, og hvordan du navigerer rundt på siden. Vi bruker Google Analytics for å analysere besøksdata. Informasjonen som samles inn via Google Analytics lagres på Googles servere, og er i så måte underlagt Googles retningslinjer for personvern. Vi har også installert Facebook sin pixel på nettstedet vårt. Også den gir oss informasjon som bidrar til at vi kan optimalisere nettstedet, og vise deg annonser du kan være interessert i.

12. Endringer

Hvis det skulle skje endringer i våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her må oppdateres eller endres. Oppdatert informasjon vil alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Først publisert: 06.07.18
Sist endret: 06.07.18